modir

مفهوم و درک زمان و نقش این فهم در شکل دهی حال و آینده انسان

روانشناس مشهور فیلیپ زیمباردو در باره مفهوم و درک کردن زمان در میان انسانها به تحقیق پرداخته و نشان میدهد که چگونه گذشته گرا بودن، حالگرا بودن، یا آینده گرا بودن بر نوع رفتار و انتخاب شیوه زندگی افراد تاثیر میگذارد.

بیشتر بخوانید »