روانشناسی مردان

وضعیت بحرانی، روان بحرانی

ریشۀ سرخوردگی فزاینده و ناامیدی رو به گسترش در کجاست؟ وضعیت بُحرانی چه تاثیری بر روان به‌جا می‌‌گذارد؟ چند فرضیۀ مرتبط به این موضوع را درین‌جا بخوانید

بیشتر بخوانید »

انواع سوءاستفاده عاطفی

سوءاستفاده عاطفی چه انواعی دارد؟ افرادی که دیگران را مورد سوءاستفاده عاطفی قرار می‌دهند چه خصوصیاتی دارند؟ در یک رابطه نزدیک، شخص چه حقوقی دارد؟ درینجا بخوانید

بیشتر بخوانید »