روانشناسی اجتماعی

آیا روانشناسی به دردِ دین‌پژوهی خواهد خورد؟

شاید تلفیقی ماهرانه و متخصصانه از روانشناسی مدرن و عرفان اسلامی بتواند به شکل‌گیری راه و رسم نوینی در مطالعات دین‌پژوهی بیانجامد که مایۀ بهداشت روانی جامعه گردد و روانِ جمعیِ مردم را پالوده‌تر سازد.

بیشتر بخوانید »