روانشناسی اجتماعی

خاستگاه روانشناختی تئوری توطئه

اسماعیل درمان  یازده سپتامبر کار دولت آمریکا بود نه کس دیگر. چون هیچ‌کس توان اجرای حمله‌ای به دقت و بزرگی را نداشت. هیچ انسانی پا روی ماه نگذاشته است و آن‌چه در تلویزیون نشر شد بخشی از خاک آمریکا بود نه مهتاب. این مشکل تخنیکی نبود که سبب قطع برق در شهر نیویارک شد، بلکه این کار دهشت‌افگنان بود. طالبان …

بیشتر بخوانید »