مطالب عمومی

مطالب عمومی را در اینجا خوانده میتوانید

خاستگاه روانشناختی تئوری توطئه

اسماعیل درمان  یازده سپتامبر کار دولت آمریکا بود نه کس دیگر. چون هیچ‌کس توان اجرای حمله‌ای به دقت و بزرگی را نداشت. هیچ انسانی پا روی ماه نگذاشته است و آن‌چه در تلویزیون نشر شد بخشی از خاک آمریکا بود نه مهتاب. این مشکل تخنیکی نبود که سبب قطع برق در شهر نیویارک شد، بلکه این کار دهشت‌افگنان بود. طالبان …

بیشتر بخوانید »