روانشناسی مردان

سالِ نو، تصامیمِ نو؟

در سالِ نو دوست دارید تصمیم نو و ویژه‌ای بگیرید و آن را به اجرا بگذارید؟ مهارت تصمیم‌گیری شما چگونه است؟ چه عواملی در تصمیم‌گیری شما مهم اند؟

بیشتر بخوانید »