علمی-تخصصی

اهمیت روانشناسی در مدیریت

بهره گرفتن از روانشناسی در شناخت توانایی ها، استعدادها، و ظرفیت ها و ایجاد انگیزه و درک متقابل میان رییس و مامورین برای رشد و شگوفایی کار اداری کمک شایانی میکند. این نوشته به چگونگی این موضوع تمرکز کرده است.

بیشتر بخوانید »

کورس اساسات روانشناسی

رویاهای مان چی معنی میدهند؟ زنان و مردان از منظر روانشناسیک چه تفاوتهایی دارند؟ انسانها چگونه قادر به حرف زدن میشوند؟ عشق و عاطفه در زندگی ما چه نقشی دارند؟ انسانها چرا از همدیگر تفاوت دارند؟ پاسخ این پرسشها را درینجا بیابید.

بیشتر بخوانید »

هرمنوتیک و روانشناسی تکفیر

چرا بعضی از مسلمانان دست به افراط گرایی و حتا در مواردی دست به تکفیر همدیگر میزنند؟ ارشاد حسین نقش مهم هرمنوتیک در تفسیر و برداشت دینی را بیان نموده و خصوصیات افراد مستعد به رویکردهای تندروانه را برمیشمارد.

بیشتر بخوانید »