صدمه روانی (تراما)

درینجا مطالب مربوط به آسیب روانی را مشاهده می کنید

هرمنوتیک و روانشناسی تکفیر

چرا بعضی از مسلمانان دست به افراط گرایی و حتا در مواردی دست به تکفیر همدیگر میزنند؟ ارشاد حسین نقش مهم هرمنوتیک در تفسیر و برداشت دینی را بیان نموده و خصوصیات افراد مستعد به رویکردهای تندروانه را برمیشمارد.

بیشتر بخوانید »